Časté otázky

Časté otázky

Najčastejšie otázky:

Kedy je dobré začať s dieťatkom pracovať, chodiť na stimulačné terapie?

Štandardne sa za kľúčové obdobie pre rozvoj označujú prvé tri roky života. Mnohé deti sa k nám však dostávajú až po tomto období, lebo rodičia neboli dostatočne informovaní o dôležitosti rozvoja zmyslovej, kognitívnej a socio-emocionálnej stránky. Nikdy však nie je neskoro začať. Mozog je úžasne plastický a je schopný sa učiť a vytvárať nové spojenia v akomkoľvek veku. Dôležité je, aby dostával primerané množstvo zmysluplných a adekvátnych podnetov a učil sa efektívne ich spracovávať, integrovať a vytvárať na ne adaptívne reakcie.

Aký by mal byť cieľ terapie?

Cieľ práce je u každého dieťatka iný s ohľadom na jeho potreby a možnosti. U každého dieťaťa by z nášho pohľadu ale mal byť jeden základný, východiskový cieľ - aby deťom bolo psychicky a fyzicky dobre. Dieťa musí byť v pohode, cítiť sa prijaté také, aké je, terapiu vnímať ako hru a zábavu, aby sa vytvorili aj fyziologicky čo najlepšie podmienky na učenie. Ak dieťa čokoľvek subjektívne vyhodnotí ako stresujúce, progres nie je možný. Stres spúšťa v tele proces chemických reakcií, ktoré ovplyvňujú aj mozgovú aktivitu. V mozgu sa v stresových situáciách produkujú vlny beta 2, ktoré blokujú proces učenia. Nech by ste chceli s dieťaťom robiť čokoľvek, mozog toho nebude v danej chvíli schopný. Pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami je nevyhnutné mať reálne očakávania v reálnych časových horizontoch a uvedomiť si, že pomalšie je niekedy rýchlejšie a menej znamená viac. Treba si v tomto prípade správne a realisticky definovať progres a vidieť úspech aj v úsmeve, ak je zdieľaný, v pohľade, ktorý je vedomý, v krátkej interakcii, ak je zmysluplná. Každé dieťa, nech má koľkokoľvek obmedzení, má aj veľa pozitív, veľa toho zvládne a dokáže, len mu treba vytvoriť podmienky, aby bolo motivované nám svoje silné stránky ukázať.

Aké terapie sú pri práci s deťmi, ktoré majú určité špecifiká zásadné?

Je dôležité, aby malo každé dieťa vhodne nakombinované terapie jednak s ohľadom na jeho možnosti a schopnosti, ako aj aktuálny zdravotný stav a psychické nastavenie, ale aj vzhľadom na zastúpenie všetkých oblastí jeho vývinu, lebo všetko sú všetkým súvisí a jednotlivé oblasti sanavzájom ovplyvňujú a dopĺňajú. Každá terapia poskytuje určitý druh podnetov a tých by malo byť primerane – ani málo, ale ani veľa. Čiže logicky je nevyhnutná pohybová terapia, zmyslová stimulácia, kognitívny rozvoj, ideálne všetko v kontexte hry a zábavy v pozitívnej atmosfére podnecujúcej proces učenia. Prístupy využívajúce zvieratká sú len prínosné – canisterapia, hipoterapia…Optimum je nájsť taký zlatý stred a aj pri tom vydržať. Lebo každá terapia potrebuje nejaký čas, kým sa dostaví efekt. Lebo zázraky sa dejú, ale veľmi, veľmi pomaly.

Čo sa vám v K centre osvedčuje pri práci s deťmi?

My pri práci často využívame koncept Bazálnej stimulácie. Ide o podnety pôsobiace na bazálne zmysly, ktoré vznikajú a formujú sa vývinovo najskôr a máme na ne najhlbšie pamäťové stopy. Tento koncept výborne a zmysluplne dopĺňajú koncepty Handle a Senzorickej integrácie. Veľa pracujeme s hudbou vo forme muzikoterapie a rezonančnej terapie v rezonančnej kolíske. Hudba je silný motivačný faktor, pri aktívnej muzikoterapii sa aktivizujú zrkadlové neuróny, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri učení sa prostredníctvom imitácie. Hudbu navyše nielen počúvame, ale aj cítime, čo je dôležité najmä pri deťoch s rôznymi typmi zmyslového postihnutia. Vždy sa snažíme „ušiť program na mieru“ dieťatku v tej-ktorej chvíli.

V K centre veľa využívate hudbu, prečo?

Lebo hudba lieči 🙂 Je prirodzená, je v nás. Celý svet a život sú o vibráciách, frekvenciách a rytme, rovnako, ako hudba. Hudba pôsobí na všetkých úrovniach - fyzickej, psychickej aj emocionálnej. Mení mozgové frekvencie a navodzuje stav relaxácie. Pôsobí mimo našu vedomú kontrolu. Znižuje hladinu stresových hormónov – kortizolu, adrenalínu a noradrenalínu a zvyšuje hladinu endorfínov. Pri vnímaní hudby produkuje telo endogénne opiáty, ktoré pomáhajú redukovať bolesť. Muzikoterapia môže byť nápomocná aj pri rôznych psychických alebo psychiatrických diagnózach, autizme, úzkosti, strachu, depresii, poruchách učenia alebo sústredenia, vývojových vadách, strese, bolestiach. Zvuk sa šíri vo forme vibrácií a rovnako vibruje a rezonuje každá bunka nášho tela. Sú to bilióny, trilióny vibrujúcich buniek, ktoré navzájom komunikujú a zabezpečujú kľúčové funkcie v našom tele. Kým sú zdravé, sú plné energie a v harmónii. Vyčerpanie, únava, stres, to všetko sú agresori, ktorým sme denne vystavení. Oberajú bunky o energiu a prinášajú disharmóniu. Práve zvuk, ako nositeľ energie, sa cez telesné tekutiny dostáva až na bunkové membrány a dokáže unaveným, poškodeným či chorým bunkám odovzdať energiu a naštartovať ich regeneračné procesy. Každý orgán, každá časť tela má svoju vibračnú frekvenciu. Pri liečení zvukom rôzne časti tela doslova priťahujú zvuky takej frekvencie, ktorú potrebujú na vyliečenie, vyladenie tej vlastnej, porušenej.

Funguje to aj u dospelých?

Samozrejme. Hudba si nájde cestu vždy a všade. Pre dospelých pripravujeme hudobné relaxácie a zážitkové muzikoterapeutické workshopy. V dnešnej uponáhľanej dobe hudba prenesie ľudí do iného sveta, kde majú zrazu priestor a čas pre seba, bez povinností, očakávaní, tlaku na výkon. Prostredníctvom stretnutia s nevšednými hudobnými nástrojmi, cez zvuky, vibrácie a rezonancie sa každý ocitne v atmosfére uvoľnenia a harmonizácie, keď dokáže mobilizovať svoje sily a odpútať sa od každodenných problémov. Hudba sa tak stáva efektívnym nástrojom prevencie a psychohygieny, pomáha vyhnúť sa preťaženiu, vyčerpaniu a vyhoreniu s následnou kumuláciou stresu do psychosomatiky.

KONTAKT

Zostaňte v kontakte