Pre deti

Naše centrum sa venuje deťom, ktoré sú z hľadiska svojich špeciálnych potrieb a prejavov iné. Ich správanie má väčšie, či menšie špecifiká, v dôsledku ktorých majú problém zaradiť sa do každodenného života. My sa snažíme okrem ich slabých stránok poukázať aj na ich silné stránky, na to, čo zvládnu a dokážu. Učíme rodičov, ako pre ne vytvoriť podmienky, v ktorých budú chcieť, budú motivované ukázať, čo všetko vedia. Podstatou našej práce je nedirektívny, nehodnotiaci, na dieťa a rodinu orientovaný prístup. Východiskom je pozorovanie dieťaťa a hra, bez tlaku na výkon, s poskytnutím dostatočného času a priestoru pre reakcie dieťaťa zohľadňujúc jeho možnosti a limity v aktuálnej chvíli. Podľa charakteru ťažkostí a potrieb našich klientov sprostredkovávame spoluprácu s odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, fyzioterapie a rehabilitácie, logopédie. 
V rámci práce s dieťaťom využívame viacero intervenčných prístupov a metód, ktorých prvky kombinujeme podľa potrieb dieťaťa presne “na mieru”. 
Najčastejšie využívané prístupy:
– Bazálna stimulácia ®
– prvky Handle konceptu ®
– prvky Senzorickej integrácie ®
– Snoezelen ako voľnočasová aktivita a podpora pedagogickej činnosti
– muzikoterapia
– rezonančná terapia v rezonančnej kolíske
– prvky prístupu Floor time
– terapia hrou
– aromaterapia