GDPR – ochrana osobných údajov

Ako spracovávame a uchovávame Vaše osobné údaje

GDPR – zásady ochrany osobných údajov

 

  1. ÚVOD

 

Naše poradensko-konzultačné centrum K centrum, prevádzkované spoločnosťou La Parola s.r.o., IČO: 47089032, so sídlom Miletičova 43, 82109 Bratislava-Ružinov si veľmi váži Vašu dôveru.

 

Tieto zásady sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov ako záujemcov o naše služby, našich klientov, zamestnancov, externých spolupracovníkov a návštevníkov nami prevádzkovanej webovej stránky, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcemu Vašemu postaveniu voči nám. Všetky osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi a kladieme veľký dôraz na ich bezpečné uchovávanie.

 

  1. SPRÁVCA VAŠICH OSOBNYCH ÚDAJOV

 

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť La Parola s.r.o. Naše identifikačné údaje sú nasledujúce:

 

Názov: La Parola s.r.o.

Sídlo: Miletičova 43, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

IČO: 47089032

DIČ: 2023734537

Zastúpená: Mgr. Zuzana Rajčániová

 

Môžete se na nás kedykoľvek obrátiť listom zaslaným na adresu sídla spoločnosti alebo emailom na adrese info@kcentrum.sk

 

III. KONKRÉTNE PRÍPADY SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. Spracovávanie osobných údajov klientov poradensko-konzultačného centra

1.1. Zájemci o službu a klienti

 

Rozsah spracovania a účel spracovania

Pokiaľ ste záujemcom o našu službu a obrátite se na nás so žiadosťou o spoluprácu, zaznamenáme si Vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, meno dieťaťa, jeho dátum narodenia, anamnestické údaje o dieťati a rodine a závery odborných vyšetrení pre účely poskytnutia požadovanej služby.

 

Právny titul

Toto spracovanie je nutné pre splnenie zmluvnej povinnosti o poskytovaní odborných služieb. Jedná sa o tzv. oprávnený záujem, a tým pádom ide o bezsúhlasové spracovanie.

 

Doba spracovania

Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od dátumu kontaktu.

 

1.2. Vytváranie fotografií

 

Rozsah spracovania a účel spracovania

Fotodokumentáciu a videá z našej práce s dieťaťom realizujeme za účelom hodnotenia efektivity našej práce, skúmania špecifík správania v záujme priebežnej úpravy programu práce s dieťaťom a za účelom prezentácie vybraných kazuistík na vzdelávacích akciách a pre potreby odborných supervízií.

 

Fotografie z našej práce využívame aj na našej webovej stránke a na Internete (Facebook) s cieľom zvyšovania informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o problematike detí so špeciálnymi potrebami a možnostiach práce s touto cieľovou skupinou.

 

Právny titul

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho súhlasu. Súhlas s tímto spracovávaním osobných údajov nám dáváte dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

Doba spracovania

Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od dátumu kontaktu.

 

  1. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti so vzdelávacími akciami

 

Naša spoločnosť podporuje odbornosť a vzdelávanie odborníkov a širokej verejnosti v oblasti rozvoja detí so špeciánymi potrebam. Za týmto účelom organizujeme školenia, semináre a vzdelávacie akcie.

 

Rozsah spracovania a účel spracovania

Pokiaľ se zúčastníte našich vzdelávacích akcí, budeme spracovávať Vaše meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mailovú adresu, identifikačné a fakturačné údaje Vašej organizácie (pokiaľ Vás na účasť na našich akciách vysiela organizácia), a to pre účely organizácie vzdelávacej akcie a fakturácie.

 

Právny titul

Vaše osobné údaje budeme spracovávať pre splnenie zmluvy a na základe nášho oprávneného záujmu, kedy spracovávanie je nutné k naplneniu nášho záujmu vzdelávaciu akciu zorganizovať a Vášho záujmu sa tejto vzdelávacej akcie zúčastniť. Jedná se o bezsúhlasové spracovávanie.

 

Doba spracovania

Vaše osobné údaje budeme v tomto prípade spracovávať po dobu 3 rokov od konania vzdelávacej akcie.

 

  1. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávným

vzťahom

 

3.1. Spracovávanie údajov zamestnancov

 

Rozsah spracovania a účel spracovania

Pre účely plnenia našich povinností podľa zákona hlavne odvádzanie poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne, dane z príjmu fyzických osôb, vedenie mzdovej agendy, vedenie evidencie pracovných úrazov a evidencie nášho hospodárenia, vedenie dokumentácie PZS, BOZP a OPP a pre účely prezentácie našej spoločnosti na internete spracovávame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o zdravotnom poistení, údaje o trestnej bezúhonnosti, údaje o spôsobilosti k práci, údaje o vzdelaní a praxi, údaje o čísle bankového účtu a čísle dokladu totožnosti, údaje o mzdách a ďalších náhradách vyplatených zamestnancovi a ďalej fotografiu.

 

Právny titul

Osobné údaje zamestnancov spracovávame v zmysle naplnenia našich zákonných povinností a plnenia záväzkov vyplývajúcich z pracovnej zmluvy. Fotografiu spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je prezentácia našej spoločnosti a jej zamestnancov na internete.

 

Doba spracovávania

Osobné údaje zamestnancov budeme v tomto prípade spracovávať po dobu trvania pracovnej zmluvy a po dobu stanovenú zákonom.

 

  1.  Spracovávanie osobných údajov externých spolupracovníkov

 

Rozsah spracovania a účel spracovania

Pre účely plnenia našich povinností fakturácie a pre účely prezentácie našej spoločnosti na internete spracovávame osobné údaje externých spolupracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o spôsobilosti k práci, údaje o vzdelaní a praxi, údaje o výške odmeny za vykonanú prácu, údaje o čísle dokladu totožnosti a čísle bankového účtu a fotografiu.

 

Právny titul

Osobné údaje externých spolupracovníkov spracovávame k splneniu našich zákonných povinností a k splneniu záväzkov vyplývajúcich z dohody o spolupráci. Fotografiu spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je prezentácia našej spoločnosti a jej externých spolupracovníkov na internete.

 

Doba spracovávania

Osobné údaje externých spolupracovníkov budeme v tomto prípade spracovávať po dobu trvania dohody o spolupráci a po dobu stanovenú zákonom. Fotografiu a profesný životopis budeme spracovávať len do doby odvolania udeleného súhlasu, maximálne však do doby 6 mesiacov po ukončení spolupráce s našou spoločnosťou La Parola s.r.o..

 

  • PREDÁVÁNIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Predávánie osobných údajov zmluvným partnerom

Spoločnosť La Parola s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym obchodným partnerom a iným tretím osobám. Výnimkou je účel fakturácie a vedenia účtovníctva – spoločnosť iLancer s.r.o. a účel vedenia dokumentácie PZS, BOZP a OPP – Inštitút bezpečnosti práce s.r.o.

 

Ďalšie prípady predávania osobných údajov

Klient súhlasí s vypracovaním správy o práci s dieťaťom na vlastnú žiadosť pre iné zariadenie, či iného odborníka.

 

  • SPȎSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú spracované v hmotnej dokumentácii, ktorá je uložená v uzamknutých priestoroch nášho centra. Odoslaním Vašich osobných údajov elektronicky súhlasite s ich stiahnutím do nášho počítača, ktorý je zaheslovaný.

 

  • OCHRANA VAŠICH ÚDAJOV

 

Prijímame všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov a k vylúčeniu možnosti neoprávneného alebo nahodného prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, k ich neoprávnenému spracovaniu a k inému zneužitiu osobných údajov.

Dodržujeme všetky povinnosti stanovené nám všeobecne záväznými právnymi predpisami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

VII. PRÁVA SPOJENÉ S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše údaje spracováváme transparentným spôsobom, to znamená, že vždy viete, k akému účelu môžu byť Vaše údaje použité, kto údaje spracováva a kto ich spravuje.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov máte nasledujúce práva spojené so spracovávaním osobných údajov, ktoré plne rešpektujeme:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo obdržať od nás bezplatne na základe Vašej žiadosti informácie o tom, či Vaše osobné údaje sú, alebo nie sú spracovávané. Pokiaľ spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na vyžiadanie Vám tak vždy poskytneme všetky informácie o spracovávaní tých osobných údajov, kde sme v pozícii správcu osobných údajov.

 

Právo na opravu spracovávaných osobných údajov

Pokiaľ zistíte, že sú Vaše osobné údaje nepresné, či chybne spracovávané, kontaktuje nás, a my ich ihneď opravíme.

 

Právo na vymazanie spracovávaných osobných údajov

Pokiaľ pominie účel, pre ktorý osobné údaje spracovávame, automaticky Vaše osobné údaje anonymizujeme alebo zlikvidujeme. Pokiaľ o Vás spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu a Vy nám súhlas odvoláte, Vaše osobné údaje vymažeme. Právo na vymazanie ale nie je absolutné a pokiaľ máme najakú objektívnu povinnosť údaje ďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), dôjde k vymazaniu len tých osobných údajov, ktoré nie sú už ďalej potrebné pre pôvodné účely spracovávania.

 

Právo odvolať súhlas so spracovávaním

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

VIII. POVERENEC NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť nemenovala poverenca na ochranu osobných údajov.

 

  • ÚČINNOSŤ ZÁSAD

Uvedené Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a sú k dispozícii on-line na našej webovej stránke www.kcentrum.sk alebo na vyžiadanie v našom sídle.