Keď hudba lieči

Väčšina týchto detí má pritom zriedkavú diagnózu. Na Slovensku žije aktuálne približne 300 000 ľudí so zriedkavou chorobou, z nich polovica sú deti. Väčšina týchto chorôb je neliečiteľná. To však neznamená, že pre ne neexistuje žiadna pomoc.

 

Vždy je cesta

 

Rodičia týchto detí sú často konfrontovaní s tým, v čom ich dieťa zaostáva, zlyháva, čo nedokáže. Ale ono toho dokáže veľa, len musí mať podmienky. „Nesnažíme sa o prekonávanie medzníkov za každú cenu. Pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami je nevyhnutné mať reálne očakávania v reálnych časových horizontoch a uvedomiť si, že pomalšie je niekedy rýchlejšie a menej znamená viac. Treba si v tomto prípade správne a realisticky dfinovať progres a vidieť úspech aj v úsmeve, ak je zdieľaný, v pohľade, ktorý je vedomý, v krátkej interakcii, ak je zmysluplná,“ hovorí riaditeľka K centra Mgr. Zuzana Rajčániová.

 

Hudba, ktorá lieči

 

Pri práci sa v K centre opierajú o koncepty a prístupy, ktoré využívajú, aktivizujú a integrujú vstupy z jednotlivých zmyslov. Takýmto spôsobom sa dieťa učí prijímať a spracovávať podnety a tvoriť na ne adekvátne odpovede. Učením sa cez zážitky a predmetnú skúsenosť sa uňho tvoria pevné pamäťové stopy, na základe ktorých sa môžu funkčne rozvíjať schopnosti a funkcie nevyhnutné pre každodenné fungovanie. Veľa pracujú s hudbou vo forme muzikoterapie. Hudba pozitívne pôsobí na viacerých úrovniach – emocionálnej, psychickej aj fyzickej. Vibrácie a rezonancie prenikajú až na úroveň buniek a odovzdávajú im energiu potrebnú na regeneráciu. A to všetko sa deje v kontexte hry, ktorá ako hlavné zamestnanie dieťaťa predstavuje najprirodzenejšie prostredie pre jeho rozvoj.

Orientovať sa iba na pacienta je málo

 

Keďže rodina je celok a rodičia sú pre každé dieťatko kľúčoví, veľká časť aktivít K centra smeruje aj k rodičom. Patria medzi ne podporné poradenstvo a konzultácie, vzdelávacie akcie a zážitkové workshopy.

 

Vibrácie a rezonancie prenikajú až na úroveň buniek a odovzdávajú im energiu potrebnú na regeneráciu.

 

Hudba spája a pomáha prekonávať prekážky

 

Aktivity K centra sú však prínosom pre každého. Hudobné relaxácie a zážitkové muzikoterapeutické workshopy prenesú klientov v dnešnej uponáhľanej dobe do iného sveta, kde majú zrazu priestor a čas pre seba, bez povinností, očakávaní alebo tlaku na výkon. Zrazu sa ocitnú v atmosfére uvoľnenia a harmonizácie, kedy dokážu mobilizovať svoje sily a odpútať sa od každodenných problémov. Prinášaním hudby do spoločnosti sa tak veľmi prirodzene prepája prostredie zdravotne znevýhodnených a ich rodín s tými zdravými. Vlastné zážitky umožnia priblížiť vnímanie a potreby detí so špeciálnymi potrebami a sprostredkovať význam prístupov aplikovaných pri práci s nimi.

 

AUTOR: K centrum a SAZCH