Počuli ste o terapii hudbou? Pre mnohých ľudí je skutočne liečivá

Liečivú silu hudby poznali u ž v starovekom Grécku aj východných kultúrach Tibetu či Nepálu. Táto forma liečivého pôsobenia hudby sa volá muzikoterapia a je dostupná aj na Slovensku. Základom je šírenie zvuku rôznej frekvencie vo forme vibrácií.

Rezonančná kolíska umožňuje celotelové vnímanie vibrácií hudby. Prepojenie s hojdaním navyše optimálne aktivizuje a zároveň upokojuje centrálny nervový systém. Hrané tóny sú najharmonizujúcejšími kombináciami zvukov. / Zdroj: K Centrum

 

Vibrácie a rezonancie sú podstatou bytia. Aj zdravé bunky, zabezpečujúce kľúčové funkcie v našom tele navzájom komunikujú prostredníctvom vibrácií. Vyčerpanie, únava, stres, to všetko sú agresory, ktorým sme denne vystavení a ktoré oberajú bunky o energiu a prinášajú disharmóniu. Práve zvuk, ktorý sa ideálne šíri vo vodnom prostredí, sa ako nositeľ energie dostáva cez telesné tekutiny až k bunkovým membránam a dokáže unaveným, poškodeným, či chorým bunkám odovzdať energiu a naštartovať ich regeneračné procesy.

Hudba pozitívne pôsobí na viacerých úrovniach – emocionálnej, psychickej aj fyzickej. Navyše je silný motivačný faktor.

Pri aktívnej muzikoterapii sa aktivizujú zrkadlové neuróny, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri učení sa prostredníctvom imitácie. Hudbu navyše nielen počúvame, ale aj cítime. Práve toto je dôležité pri deťoch s rôznymi typmi zmyslového postihnutia. Takýto multisenzorický prístup prináša najväčší benefit najmä v období ranného detstva, predstavujúceho kľúčovú vývinovú etapu pre rozvoj plasticity mozgu. Hudba skrátka lieči a prináša veľa radosti.

 

 

Zdriedkavé choroby a pomoc Aliancie

 

Podľa dostupných údajov má na Slovensku každé päťdesiate dieťa do siedmich rokov viacnásobné postihnutie. Každá päťdesiata rodina sa tak učí vyrovnať sa s novou situáciou neľahkého života s dieťatkom so špeciálnymi potrebami. Ide o 2 % populácie. Väčšina týchto detí pritom trpí zriedkavou diagnózou, teda diagnózou,ktorá postihuje približne 1 z 2000 ľudí. Na Slovensku ich môže byť až 300 000 a zhruba polovica sú deti. Väčšina, až 95 % týchto chorôb je neliečiteľná, mnohé ostávajú nediagnostikované. To však neznamená, že pre ich nositeľov neexistuje žiadna pomoc.

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH) združuje aktuálne 23 pacientskych organizácií, ktoré sa venujú rôznym zriedkavým chorobám, a viacerých diskusných skupín, či jednotlivcov. Jednou z nich je aj občianske združenie Naše motýliky, ktorého partnerskou organizáciou v oblasti priamej podpory rodín s dieťatkom so špeciálnymi potrebami je poradensko-konzultačné centrum K centrum.

SAZCH je nezávislým, neziskovým združením, ktoré obhajuje práva ľudí so zriedkavými chorobami a pomáha zviditeľniť a prepojiť existujúce služby.

„Náš prístup je skôr progresívny. Pracujeme na tom, aby každý pacient so zriedkavou chorobou nebol prekvapením, hľadajúcim si svoje miesto v systéme, ale naopak, aby sa v ňom vedel identifikovať. Pomoc rodinám so zriedkavými chorobami, viacnásobným postihnutím alebo neznámou diagnózou sú sociálne služby, ktoré mnohí potrebujú“ hovorí odborný garant Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

 

 

 

Pri aktívnej muzikoterapii dieťa hudbu počúva, cíti a má možnosť aktívne sa jej zúčastniť v čase, kedy je to preňho prijateľné. Skvele sa tak prepája zmyslový zážitok s aktívnou skúsenosťou. / Zdroj: K Centrum

 

 

Hudba na mieru pacientovi

Rodičia detí so špeciálnymi potrebami sú často konfrontovaní s tým, v čom ich dieťa zaostáva, zlyháva, čo nedokáže. Ale ono toho dokáže veľa, len musí mať podmienky. V centre sa vždy snažia „ušiť dieťaťu program na mieru“ a flexibilne ho adaptovať na aktuálne nastavenie dieťaťa a jeho zdravotný stav. Podporujú dieťa v dosahovaní vývinových medzníkov prostredníctvom zážitkového učenia a vlastnej skúsenosti.

K centrum sa primárne venuje podpore rodín s týmito deti, a to buď prostredníctvom priamej práce s deťmi v zmysle ich komplexného rozvoja alebo poradenstva rodičom.

„Nesnažíme sa o prekonávanie medzníkov za každú cenu. Pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami je nevyhnutné mať reálne očakávania v reálnych časových horizontoch a uvedomiť si, že pomalšie je nie

 

kedy rýchlejšie a menej znamená viac. Treba si v tomto prípade správne a realisticky definovať progres a vidieť úspech aj v úsmeve, ak je zdieľaný, v pohľade, ktorý je vedomý, v krátkej interakcii, ak je zmysluplná,“ hovorí riaditeľka K centra Mgr. Zuzana Rajčániová.

 

 

Orientovať sa iba na pacienta je málo

 

Keďže rodina je celok a rodičia sú pre každé dieťatko kľúčoví, veľká časť aktivít smeruje aj k rodičom. Patria medzi ne podporné poradenstvo a konzultácie, vzdelávacie akcie a zážitkové workshopy.

Jedným z prístupov je aj kombinácia zmyslového pôsobenia hudby a podpory funkčného pohybu pri spolupráci muzikoterapeutov s terapeutom vývinového pohybu. / Zdroj: K Centrum

 

 

Keď hudba spája

 

Aktivity K centra sú však prínosom pre každého. Cieľovou skupinou je aj širšia laická a odborná verejnosť, jednotlivci a organizácie. Pre nich sú určené hudobné relaxácie a zážitkové muzikoterapeutické workshopy. V dnešnej uponáhľanej dobe hudba prenesie ľudí do iného sveta, kde majú zrazu priestor a čas pre seba, bez povinností, očakávaní, tlaku na výkon. Prostredníctvom stretnutia s nevšednými hudobnými nástrojmi, cez zvuky, vibrácie a rezonancie sa každý ocitne v atmosfére uvoľnenia a harmonizácie, keď dokáže mobilizovať svoje sily a odpútať sa od každodenných problémov.

Prinášaním hudby do spoločnosti sa tak veľmi prirodzene prepája prostredie zdravotne znevýhodnených a ich rodín s tými zdravými. Vlastné zážitky umožnia priblížiť vnímanie a požiadavky detí so špeciálnymi potrebami a sprostredkovať význam prístupov aplikovaných pri práci s nimi.

„Prekážky berieme ako výzvy, nemáme vo zvyku sa vzdávať, ale rozhodne „netlačíme na pílu“. Snažíme sa, aby sa deti u nás cítili ako doma, prijaté, aby nám verili a následne nám chceli ukázať, čo všetko dokážu a zvládnu. A toho naozaj nie je málo. ‚Naše’ deti nás posúvajú vpred, ukazujú nám, kde sú naše rezervy a odhaľujú to dobré v nás.“