Terapeutka: Muzikoterapia je oveľa viac, než len liečba hudbou – s čím všetkým vie deťom pomôcť?

Tie najdôležitejšie terapeutické nástroje má každý z nás a má ich vždy so sebou – naše telo, naše ruky a náš hlas…

Ľudia, ktorí vyskúšali efekt muzikoterapie na vlastnej koži, sa zhodujú: prináša silný prílev energie, pokoja i pozitívnej nálady. Pri dlhodobých a najmä opakovaných sedeniach bývajú jej účinky ešte silnejšie, trvalejšie a intenzívnejšie.

„Keď sa nám hudbou podarí zharmonizovať dieťatko po epileptickom záchvate, keď tóny preniknú do vedomia dieťatka v bdelej kóme, keď sa pod vibráciami himalájskej misky uvoľní spastické zovretie detskej rúčky, keď naučíme presmerovať sebapoškodzovanie do interaktívnej hry na nástroje.

To všetko sú dôvody na radosť,“ tvrdí terapeutka Zuzana Rajčániová, s ktorou sme sa porozprávali o účinkoch muzikoterapie…

Zuzka, na úvod otázka, ktorá sa tak povediac očakáva. Ako si sa dostala k muzikoterapii? Prežívala si v tom čase náročné, či skrátka „iné“ obdobie?

O tom, že niekedy budem denne pracovať s hudbou, a využívať ju v práci ako jeden z hlavných nástrojov podpory a pomoci, sa mi ani nesnívalo. K muzikoterapii ma viedla dlhá cesta a som za ňu nesmierne vďačná. V čase, keď sa táto cesta začala, stála som na „križovatke“ a premýšľala, ktorým smerom sa ďalej vydať.

Vždy som sa orientovala na pomáhajúce profesie, vedela som, že mojím poslaním je pomáhať, no nevedela som to úplne uchopiť. Aby som to skrátila – na začiatku bolo prekročenie vlastnej komfortnej zóny, vznik K centra, absolvovanie kurzu Bazálnej stimulácie a v neposlednom rade zohrala dôležitú úlohu darovaná gitara.

Takže nejde „iba“ o liečbu hudbou a bodka?

Ak sa má určitý prístup využívať terapeuticky, musí mať jasne vymedzené pravidlá. Muzikoterapia je často nesprávne chápaná v zmysle „ľahneme si a pustíme si hudbu“. Pritom už samotná časť slova – „terapia“ naznačuje, že pri muzikoterapii vstupujeme s klientom do určitého vzťahu, musíme poznať jeho anamnézu a byť si vedomí z nej vyplývajúcich možných obmedzení a kontraindikácií.

Pritom pracujeme na stanovených cieľoch, ktoré v procese práce s ohľadom na aktuálne nastavenie klienta musíme byť schopní flexibilne modifikovať. Na druhej strane je tu aj rovina psychohygieny a relaxačného pôsobenia zvuku a hudby prostredníctvom hudobných relaxácií, zvukových kúpeľov.

Ide často (nie vždy) o skupinové aktivity, pri ktorých cielene nevstupujeme do vzťahu s každým klientom, ale otvárame a vytvárame priestor, v ktorom prostredníctvom zvuku a hudby dochádza k aktivizácii samoliečiacich procesov v organizme. Samozrejme, aj tu je potrebné poznať známky preťaženia, ako aj procesy, ktoré sa pôsobením hudby môžu spustiť na telesnej, duševnej alebo emocionálnej úrovni a vedieť ich správne ošetriť.

Akým muzikoterapeutickým smerom kráčaš? Mám na mysli – ide o riešenie konkrétnych zdravotných ťažkostí, relax človeka, alebo…?

U nás v K centre, ktoré som pred deviatimi rokmi spoluzakladala, pracujeme primárne s detičkami, ktoré majú špeciálne potreby, čiže sa prostredníctvom hudby a zvuku, ako aj ďalších prístupov, snažíme riešiť konkrétne zdravotné ťažkosti. Zároveň ale ponúkame aj hudobné relaxácie pre rodičov, aby mohli aspoň na chvíľu vypnúť, zregenerovať sa a načerpať energiu.

Keďže na dennej báze vidíme pozitívne účinky pôsobenia hudby vo všetkých oblastiach fungovania človeka a vieme, že zvuk a hudba naozaj liečia, naším cieľom je, aby to postupne pochopilo a zažilo čo najviac ľudí. Preto organizujeme zážitkové hudobné workshopy pre odbornú i laickú verejnosť.

Navštívila si už vďaka svojej práci aj prednášky v zahraničí?

Áno, práca ma odborne neraz priviedla aj do zahraničia, kde, ako som už spomínala, má muzikoterapia pevné miesto v systéme starostlivosti o ľudí so špeciálnymi potrebami. Mnohé kurzy som absolvovala v Čechách, som členkou Českej muzikoterapeutickej asociácie a aj môj odborný garant je z Českej republiky.

K tomu pravidelne sledujem novinky a odborné články z celého sveta, aby sme boli v obraze, držali krok s najnovšími trendami a mali relevantné informácie o výsledkoch najnovších výskumov a štúdií v oblasti liečivého pôsobenia zvuku a hudby.

Aké hudobné nástroje bývajú najčastejšie využívané pri muzikoterapii?

Je to veľmi rôzne a paleta je naozaj široká. Využívajú sa klasické hudobné nástroje, aj množstvo nástrojov z východných kultúr, ktoré majú iné ladenia a frekvencie pôsobiace harmonizujúco na náš centrálny nervový systém.

My u nás máme pomerne veľkú zbierku nástrojov, budovali sme ju roky, pomaly, postupne. Pritom sme sa naučili, že aj s málom sa dá urobiť veľa, že to nie je o množstve, ale o spôsobe práce, kreativite, využívaní všetkého, čo vám daný nástroj ponúka.

A je tu jedna podstatná vec, ktorú sme si uvedomili – tri najdôležitejšie terapeutické nástroje. Tie má každý z nás a má ich vždy so sebou – naše telo, naše ruky a náš hlas. S týmto repertoárom dokážeme veľmi veľa – upokojiť, ukotviť, komunikovať, podporiť, vytvoriť pocit istoty a bezpečia.

Akým spôsobom funguješ teraz, v čase pandémie?

Rozhodne nie ľahko. V prvej fáze na jar, bolo K centrum zatvorené a snažili sme sa vymyslieť, ako robiť veci online.

Môže to znieť jednoducho, ale opak je pravdou. Zabezpečiť kvalitný zvuk je alchýmia a museli sme si reálne zadefinovať, čo sú priority. Vytvorili sme niekoľko typov aktivít, ktoré sme rodičom a deťom ponúkli – hudobno-pohybové hry so spevom, hudobné relaxácie a audio rozprávky s doprovodom hudobných nástrojov.

Jasne sme rodičom odkomunikovali, že pri týchto aktivitách nepôjde o muzikoterapiu, na akú sú zvyknutí oni a deti, že treba zabudnúť na vibrácie a frekvencie, ktoré pri aktívnej práci s nástrojmi môžu deti cítiť. Tieto aktivity mali ale iný rozmer – v novej situácii poskytli deťom niečo, čo poznali – známe tváre, nástroje, zvuky, piesne, a to im dodalo pocit istoty a bezpečia.

Zároveň to v prebiehajúcej domácej rutine bola vítaná zmena. A nový kontext známych vecí predstavoval výborný rámec pre učenie. Deti sa krásne sústredili, snažili sa, spolupracovali. Dokázali veci, ktoré by sme nečakali. Audio rozprávky sú populárne aj teraz, rodičia si pýtajú stále nové.

Aktuálne v druhej vlne fungujeme priamo v K centre, pracujeme za zvýšených bezpečnostných a hygienických podmienok.

Kde ťa môžu záujemci / záujemkyne kontaktovať?

Toto nie je o mne, ja som súčasťou K centra a mám dve skvelé kolegyne Julku a Kristínku, bez ktorých si tú prácu neviem predstaviť. Sme skvelý tím, a to je základ všetkého. Sídlime na Kramároch v Bratislave.

Kto tvorí najväčšiu škálu tvojich klientov? Ako by si ich definovala?

V K centre sa venujeme primárne detičkám so špeciálnymi potrebami a ich rodinám. Ide o veľmi heterogénnu skupinu detí, od predčasne narodených detí, cez deti s rôznymi genetickými a  metabolickými poruchami, vrodenými vývinovými vadami, až po deti s poruchami autistického spektra.

Poradenstvo, pomoc a podporu poskytujeme aj ich rodičom. Detičky máme vo veku pár mesiacov až po dospelosť a nikdy neodmietneme ani dospelého. V rámci prevencie a psychohygieny realizujeme aj hudobné relaxácie pre prepracovaných a vyhorených dospelých.

V dnešnej uponáhľanej dobe sa snažíme vytvoriť priestor a čas pre seba, bez očakávaní, povinností, tlaku na výkon a prostredníctvom stretnutia s nevšednými hudobnými nástrojmi, cez zvuky, vibrácie a rezonancie navodiť atmosféru uvoľnenia a harmonizácie, keď dokážeme mobilizovať svoje sily a odpútať sa od každodenných problémov. Tiež sa venujeme vzdelávaniu odbornej a laickej verejnosti v oblasti liečivého pôsobenia zvuku a hudby.

Ako u teba vyzerá muzikoterapeutské sedenie a koľko sedení je potrebné absolvovať pre dosiahnutie prvých výsledkov?

Deti prichádzajú v pravidelných intervaloch, je to na dohode s rodičmi. Málokedy využívame výlučne muzikoterapiu. Pri komplexnej stimulácii vývinu detí kombinujeme rôzne prístupy, ktoré sa navzájom dopĺňajú a prelínajú rovnako, ako sa v procese vývinu prelínajú a dopĺňajú jednotlivé schopnosti, zručnosti a funkcie.

Nevystačíte si s jedným, musíte vytvoriť program „šitý na mieru“ možnostiam a schopnostiam toho ktorého dieťaťa s ohľadom na jeho limity. Muzikoterapia je ale v rámci nášho prístupu nosný koncept.

Počet stretnutí je ťažké definovať. V prvom rade je dôležité pomenovať si spolu s rodičmi, čo chceme dosiahnuť, aký je cieľ. Pritom musíme mať reálne očakávania v reálnych časových horizontoch. Chceme, aby deťom bolo u nás a s nami fyzicky a psychicky dobre.

Nesnažíme sa o prekonávanie medzníkov za každú cenu. Pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami treba mať na pamäti, že pomalšie je niekedy rýchlejšie a menej znamená viac.

Základným cieľom je prijatie dieťatka takého, aké je, a to v tej ktorej chvíli, dôvera v jeho schopnosti, nadviazanie blízkeho vzťahu a vytvorenie podmienok, keď sa bude cítiť komfortne, prijaté, lebo iba vtedy je motivované a schopné učiť sa i napredovať.

Si v kontakte so svojimi klientmi aj po ukončení terapie?

S mnohými áno. Pri našej cieľovej skupine pracujeme s deťmi dlhodobo. Niektoré deti sprevádzame roky. Rodičia týchto detí už vedia, že práca s ich deťmi je kontinuálny proces a naučili sa vidieť progres aj v maličkostiach.

Sú aj takí, ktorí chcú výsledky okamžite a keď to tak nie je, nemajú trpezlivosť a odchádzajú. Tam ďalšiu spätnú väzbu nemáme. Zázraky sa však nedejú na počkanie… Vždy sme radi, keď aj po ukončení práce s dieťatkom vieme, ako sa mu ďalej darí, no vyžadovať sa to nedá. Je to na vzájomnom vzťahu a komunikácii.